Gebruikersvoorwaarden

1.) Misbruik.

De gelegerde is het niet toegestaan om het internet, modem dan wel het netwerk en de andere geboden voorzieningen te gebruiken om;

 • te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde;
 • ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, ongewenste berichten per E-mail (spammen) te verzenden;
 • kinderpornografie openbaar te maken of verspreiden;
 • opzettelijk computervirussen of andere schadelijke software te verspreiden;
 • tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnen te dringen in één of meerdere computersystemen of een deel daarvan (computervredebreuk);
 • congesties (opstopping in het dataverkeer) op het netwerk te veroorzaken;
 • handelingen te verrichten die inbreuk maken op de veiligheid en het verlies van integriteit van het netwerk en de diensten of de computer van de gelegerde;
 • gegevensbestanden of programmatuur te beschadigen en ongeoorloofd te gebruiken;
 • te frauderen met behulp van computer of valsheid in geschrifte te plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen;
 • of anderzijds op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen of na te laten.

2.) Rechten provider.

De provider heeft bij (een ernstig vermoeden van) overtreding van het bepaalde van hetgeen gesteld onder “Misbruik” al dan niet op grond van de wet, na sommatie, of op last van een bevoegde autoriteit het recht om;

 • de klant onmiddellijk de toegang tot het internet te ontzeggen;
 • de door de gelegerde verspreide informatie of content (deels) van het netwerk te verwijderen;
 • het dataverkeer van de gelegerde (deels) stop te zetten;
 • andere maatregelen te treffen die passend zijn om aan de overtreding een einde te maken. Provider is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de gelegerde schade en of kosten te vergoeden. Provider houdt het recht de door zijn geleden schade op de gelegerde te verhalen.

3.) Belemmering of vertraging internet.

 • De gelegerde is zich ervan bewust dat de provider de levering van internet kan belemmeren of vertragen, indien dit noodzakelijk is om doorgifte van ongevraagde communicatie, zoals spam, virussen en botnets (artikel 7.4a lid 1 Telecommunicatiewet) aan de gelegerde te beperken.

4.) Wijzigingen toegang netwerk.

 • Provider heeft het recht om IP-adressen van apparatuur in het netwerk en de toegangsprocedures te wijzigen en houdt daarbij rekening met de belangen van de gelegerde. Onder “de apparatuur” valt niet de diverse devices van de gelegerde.

5.) Voorschriften CZSK.

 • Voor zover toepasbaar is het Voorschrift Commando Zeestrijdkrachten, Directie Materiële instandhouding, Maritieme ondersteuning 390, Wonen en leven op kazernes bij het Commando Zeestrijdkrachten (VCZSK DMI MAROST 390) van toepassing.

6.) Integriteit.

 • Wanneer de integriteit ter discussie staat zijn de gedragsregels zoals deze zijn opgenomen in Secretaris Generaal Aanwijzingen 984 (SGA984) van kracht.

7.) Aansprakelijkheden.

 • Defensie is niet aansprakelijk in welke vorm dan ook bij onjuist gebruik van het internet, dan wel wanneer blijkt dat de gelegerde in strijd handelt met de algemene voorwaarden van de provider en van de leverancier van het internet.
 • Defensie en de provider / leverancier zullen zich inspannen de internet dienst actief te houden bij de gelegerde doch zij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk te stellen door de gelegerde voor het, geheel of gedeeltelijk, uitvallen van deze dienst en de eventuele hieruit voortvloeiende schade. Gelegerde zal deze schade dan ook nooit en te nimmer kunnen verhalen op Defensie en of de provider / leverancier.

8.) Vinkje keuzevakje registratieformulier.

 • Als de gelegerde het vakje op het registratieformulier heeft aangevinkt verklaard hij hiermee kennis te hebben genomen van de Voorwaarden gebruik kabelinternet legering CZSK, de algemene voorwaarden van de provider / leverancier en gaat akkoord met de vrijwaringsverklaring. Het aanvinken van het vakje op het registratieformulier wordt bewaard bij de persoonlijke gegevens en is door de gelegerde in te zien na inloggen op https://www.kabelinternet-czsk.nl